Filtry
Linia mebla:
Kolor mebla:
Kolor poduch:
Cena:
Pokaż / Ukryj filtry
Twój koszyk jest pusty
 x 
 

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.twojasiesta.pl

 

Sprzedającym jest sklep internetowy Twojasiesta.pl prowadzony przez:  „Twoja Siesta” Sp. Z o.o., ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509682 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP: 879-267-38-64 oraz REGON: 341577043, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32 Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: - za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - pod numerem telefonu 609 668 448  - za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.twojasiesta.pl

 

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

8. www.twojasiesta.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojasiesta.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona –Twoja Siesta i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.twojasiesta.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Twoja Siesta – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

§2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz dokonanie  Rejestracji  na stronie sklepu.

2. Sklep internetowy www.twojasiesta.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

 

§3 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.twojasiesta.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub Nazwę użytkownika , adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.twojasiesta.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.twojasiesta.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.twojasiesta.pl są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.twojasiesta.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Twojasiesta.pl.

 

§4 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób: - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, - emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, - telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta i Sprzedającego mailem na adres podany w zakładce Kontakt.  

 

§5 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm transportowych lub transportu własnego, udostępnia także do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości przesyłki oraz rodzaju transportu i jest każdorazowo ustalana przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 

§6 Płatności

1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za Towar i koszty dostawy: - gotówka - wpłata na rachunek bankowy TwojaSiesta.pl przed wysyłką Towaru.

2. W przypadku płatności realizowanej wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: - imię i nazwisko albo firmę Klienta, - nazwę zamówionego towaru

3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).  

 

§7 Odstąpienie od umowy

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

2.  W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar zostanie odebrany przez Twoja Siesta.pl od klienta w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego poinformowania Twojej Siesty o odstąpieniu od umowy przez Klienta.

3.  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Twoja Siesta ma zwrócić zapłatę.

4.  W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, sklep dokona zwrotu wartości zakupionych towarów nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 

 

§8 Procedura reklamacji

1.  W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien złożyć pisemną reklamację do Twoja Siesta.pl określającą rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu postępowania w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta

2. Twoja Siesta.pl w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymana pisemnej reklamacji obierze od Klienta reklamowany towar na swój koszt.

3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał pisma reklamacyjnego oraz informację z numerem konta, na który Twoja Siesta ma zwrócić zapłatę za towar, jeżeli naprawa/wymiana nie będzie możliwa, a Klientowi przysługiwać będzie zwrot należności za reklamowany towar.

4. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

5. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Twoja Siesta zgodnie z żądaniem Klienta naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana / naprawa nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w terminie 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)   

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Informujemy, iż gromadzimy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla procesu realizacji usług. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).   

W przypadku akcji promocyjnych, akcji informacyjnych czy zbierania opinii na temat funkcjonowania sklepu, gromadzimy wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu akcji, o czym Klient będzie informowany w regulaminie konkretnej akcji.

 

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. Data opublikowania regulaminu 14.10.2014r.

© 2014 Twojasiesta.pl Sp. z o.o.,
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
NIP: 8792673864 | KRS: 0000509682 | REGON: 341577043

Niniejsza strona używa plików cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć, zapoznaj się z naszą polityką "cookies".

bon